Curriculum vitae van kandidaat f4314

 

Voornaam      Robert

Woonplaats    Zaltbommel

Geboortejaar  1954

 

Opleiding:       H.B.S.-B

N.I.v.R.A.-opleiding Registeraccountant (1986)

Lid van het Koninklijk N.I.v.R.A. en het Controllers Instituut.

     

Relevante ervaringen

 

Organisaties:    mobiele telecommunicatie, media, internet, productie en assemblage, luchtvaart, financiële instellingen, externe accountancy, overheid.

 

Inhoudelijk:        financieel, algemeen en operationeel management, projectmanagement, informatietechnologie, media en marketing, logistiek, accountancy, edp-audit;

                             interim management, change management en consultancy;

                             internationale ervaring.

 

Loopbaan

 

februari 2000 – heden: Interim manager/business consultant:

 

ING Bank Nederland, projectmanager Sarbanes Oxley

Rationalisering en herinrichting van het gedefinieerde control framework met als doel significante reductie van de aan SOX gerelateerde werkzaamheden en activiteiten; kwaliteitsverbeteringproject om de organisatie en de documentatie op het vereiste SOX niveau te brengen.

Orange Nederland NV, projectmanager Sarbanes Oxley

Mobiele telecommunicatie onderneming, dochterbedrijf van France Telecom.

Overall projectmanager voor de implementatie van de nieuwe eisen door de Sarbanes Oxley wetgeving en de French Security Bill in combinatie met ‘’business process redesign’’; uitvoering door een uitgebreid team van externe consultants, waaronder PricewaterhouseCoopers en Secor Consulting UK.

Henkel-Ecolab, projectmanager Sarbanes Oxley

Amerikaans multinational, marktleider van industriële schoonmaak- en ontsmettingsproducten.

Implementatie Sarbanes Oxley bij de productieondernemingen in Nederland en België, het Europees distributiepunt.

U.R.J. BV, chief financial officer

Werkzaam op het gebied van media en breedbandtechnologie, productie en distributie van content.

Als interim CFO verantwoordelijk geweest voor financiële en organisatorische herinrichting van de onderneming ter voorbereiding op overname of fusie.

Recentelijk succesvol bijgestaan in een juridisch conflict met een invloedrijke media organisatie.

IntraSites BV, chief financial officer

Application service provider en softwareontwikkeling.

Als interim CFO verantwoordelijk geweest voor opzet en inrichting organisatie, investors’ relations en opstelling businessplan t.b.v. tweede financieringsronde.

Endemol Entertainment Holding BV, business consultant

Internationaal televisieproductiebedrijf.

Als beoogd CFO businessplan opgesteld voor een nieuw op te richten multimediabedrijf met commerciële televisie en radio, print en internet broadcasting. Niet tot uitvoering gekomen doordat de onderneming werd overgenomen door Telefónica S.A..

Overige

Opzet ondernemingsplan en begeleiding van een onderneming bij het verwerven van venture capital, reorganisatieplan filmdistributiebedrijf (volledig geďmplementeerd), advisering omvangrijke media uitgever bij de verwerving van een nieuw radiostation, adviseur treasury accounting bij verschillende ondernemingen, informeel counsellor van een aantal ondernemers (o.a. op het gebied van IFRS).

 

september 1997 – januari 2000: RTL/ de Holland Media Groep SA, chief financial officer

Commerciële televisie en radio; marktleider in Nederland. Exploitatie van drie televisiestations en een radiostation en productie van televisieprogramma’s.

Lid raad van bestuur, belast met financiën en informatie- & communicatietechnologie.

Bereikte resultaten:

·       significante kostenbesparingen in totale organisatie en verbreding inkomstenbronnen

·       winst voor belastingen toegenomen van € 3 miljoen in 1997 tot € 35 miljoen in 1999

·       substantiële banklening van een consortium van twee Nederlandse en twee Luxemburgse banken

·       overname van de reclameverkoopmaatschappij IPN SA

·       kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de financiële en de ict functie (personeelsreductie > 50%)

·       ontwikkeling en implementatie informatie- en automatiseringsplan

·       herinrichting administratieve organisatie

·       opschoning van de volstrekt onbetrouwbare administraties

·       nieuwe samenwerkingsverbanden gerealiseerd (waaronder een joint venture met Endemol voor de uitzending van het succesvolle televisieprogramma “Big Brother”).

 

mei 1993 – augustus 1997: KLM Catering Services Schiphol BV, financieel directeur

Logistieke dienstverlening van inflight catering services met twee omvangrijke productie/assemblage faciliteiten op Schiphol; 1 oktober 1993 verzelfstandigd uit KLM NV.

Belast met financiën, informatietechnologie, logistieke herinrichting en tijdelijk de operationele besturing.

Verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuw logistiek besturingsconcept gebaseerd op de bedrijfsprocessen (in-/outputsturing). Projectomvang € 35 miljoen, 70 projectmedewerkers.

Consequenties: ingrijpende reorganisatie, invoering logistiek en financieel besturingssysteem, implementatie process (activity) based costing en wijziging fysieke inrichting (gebouwaanpassingen, procesautomatisering).

Bereikte resultaten:

·       binnen anderhalf jaar winstgevend (oorspronkelijk ingeschat op 5 jaar), rendement eigen vermogen 20%

·       cumulatieve besparingen voor moederbedrijf KLM NV € 60 miljoen, waarvan bovenbudgettair € 15 miljoen

·       financiële, organisatorische en juridische ontvlechting uit KLM organisatie

·       implementatie complexe informatiesystemen

·       vervanging 800 KLM medewerkers door nieuw personeel en personeelsreductie van ruim 10%

·       herinrichting van de financiële en ict functie en de administratieve organisatie.

 

februari 1987 – april 1993: Amoptions Holding BV, financieel directeur

Professionele handel in financiële instrumenten, vestigingen in Europa en de VS.

Belast met financieel management, informatietechnologie, personeel en de internationale coördinatie.

Verantwoordelijk geweest voor het opzetten van nieuwe vestigingen in binnen- en buitenland waaronder clearingbanken, koop en verkoop van bedrijfsonderdelen en opstelling/implementatie van informatie- en automatiseringsplan. Tevens een noodzakelijke reorganisatie doorgevoerd.

 

april 1984 – januari 1987: Algemene Bank Nederland NV (thans ABN AMRO), operational auditor

Organisatieonderzoeken uitgevoerd bij buitenlandse vestigingen van de bank in Europa, het Midden en Verre Oosten en Noord en Zuid-Amerika. Voorts betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van o.m. treasury-systemen en front office automatisering.

 

september 1979 – maart 1984: Coopers & Lybrand (thans PwC), financial auditor/edp auditor

Internationale accountancy ervaring door controle en werkzaamheden in het kader van fusies en overnames bij verschillende typen ondernemingen (w.o. handel, industrie, dienstverlening en verzekeringen). Tevens 3 jaar werkzaam als edp auditor naast de accountancywerkzaamheden.

 

september 1975 – augustus 1979: Algemene Rekenkamer, assistent accountant

Operational audits en doelmatigheidsonderzoeken uitgevoerd bij onderdelen van het ministerie van defensie.

 

september 1973 – juni 1975: Moret & Limperg (thans Ernst & Young), assistent accountant

 

 

 

CV in English:

 

 

Education:         High school

Registeraccountant (chartered accountant), qualified through Royal N.I.v.R.A., the Dutch Institute of Certified Accountants

Member of the Royal N.I.v.R.A. and the Dutch Controllers Institute.

 

Relevant experiences

           

Organizations:      mobile telecommunication, media, manufacturing and assembly, financial institutions, internet, external auditing, public sector.

 

Proficiencies:       financial, general and operational management, project management, information technology, media and marketing, logistics, accountancy, edp audit;

interim management, change management, consultancy;

international experience.

     

 

Career summary:

 

February 2000 – present: Interim manager/business consultant:

 

ING Bank Nederland, projectmanager Sarbanes Oxley

Re-engineering the present SOX internal control framework to a manageable and efficient level resulting in significant cost savings. Quality improvement project to upgrade the level of the organization and the documentation to the required SOX-level.

Orange Nederland NV, projectmanager Sarbanes Oxley

Mobile telecommunications operator, subsidiary of France Telecom.

Overall project manager for implementation of Sarbanes Oxley legislation combined with business process redesign. Managing an extensive team of external consultants of PricewaterhouseCoopers and Secor Consulting UK.

Henkel-Ecolab, projectmanager Sarbanes Oxley

American multinational, market leader in industrial cleaning and sanitizing products.

Implementation Sarbanes Oxley for the production companies in the Netherlands and Belgium, the European distribution centre.

U.R.J. BV, chief financial officer

Operating in media and broadband technologies, production and distribution of content.

As interim CFO been responsible for reorganization and financial restructuring as preparation for an IPO, takeover or merger. Merger realized in a later stage.

Recently supported the company successfully in a legal conflict with a major media organization.

IntraSites BV, chief financial officer

Application service provider and software development.

As interim CFO been responsible for organizing the company, investors’ relations and preparation of  the business plan for second round funding.

Endemol Entertainment Holding BV, business consultant

International television production company.

As future CFO prepared the business plan for a new media company comprising commercial television, radio, print and internet broadcasting. Not realized due to the take-over of the company by Telefónica SA.

Other

Preparation business plan and coordination of the acquisition of venture capital for a media communication company, reorganization plan film distribution company (fully implemented), consulting a major publisher for the acquisition of a new radio station, advisor on treasury accounting to several companies, informal counsellor to a number of entrepreneurs (a.o. on implementation IFRS).

 

September 1997 – January 2000: RTL/ de Holland Media Groep SA, chief financial officer

Commercial television and radio; market leader in the Netherlands. Exploitation of three television stations and a radio station and production of television programs.

Member of the Executive Board, in charge of finance and ICT.

Achievements:

·       significant cost savings throughout the organization and creating new income sources

·       results before taxes improved from € 3 million in 1997 to € 35 million in 1999

·       acquisition of a substantial bank loan from a consortium consisting of two major Dutch and two major

         Luxembourg banks

·       full acquisition of the advertising sales company IPN SA

·       reorganization of the finance and ict function (reduction of workforce with more than 50%)

·       development and implementation of information and automation plan

·       reshaping the internal control organization

·       cleansing the unreliable financial records

·       realization of new joint ventures (including a joint venture with Endemol for the launch of the

      successful television program “Big Brother”).

 

May 1993 – August 1997: KLM Catering Services Schiphol BV, chief financial officer

Logistic services provider for inflight catering services with two extensive production and assembly plants; privatized on October 1st, 1993 from KLM Royal Dutch Airlines.

In charge of finance, ICT and re-engineering the logistic processes; managed the operations for an interim period.

Been responsible for the development and implementation of a new logistics concept. Project dimension:   

€ 35 million, project staff about 70.

Consequences: major reorganization, implementation of logistic and financial information system, implementation of process-based costing and extensive construction projects (adjustments to plants and process automation).

Achievements:

·       profitable in one and a half years (original estimate was 5 years); return on equity 20%

·       cumulative savings for the parent company of € 60 million, being € 15 million more than budgeted

·       financial, organizational and legal privatization out of the KLM organization

·       implementation complex information systems

·       replacement of over 800 KLM employees by new staff and reduction workforce by more than 10%

·       reshaping the finance and ict function and the internal control systems.

 

February 1987 – April 1993: Amoptions Holding BV, chief financial officer

Professional trading on stock and option exchanges in Europe and the USA.

In charge of finance, information technology, personnel and the international coordination.

Been responsible for founding new companies in different countries, acquisition and divesture of subsidiaries and development and implementation of the information and automation plan. Also realized a required reorganization.

 

April 1984 – January 1987: Algemene Bank Nederland (now ABN AMRO), operational auditor

Executed organizational and operational audits/reviews at branches and subsidiaries of the bank (Middle and Far East, USA and South America). Involved in the development and implementation of treasury systems and front office automation.

 

September 1979 – March 1984: Coopers & Lybrand (now PWC), financial auditor/edp auditor

International auditing experience with companies in a number of different markets, special assignments on  mergers and acquisitions, worked three year simultaneously as edp auditor.

 

September 1975 – August 1979: The Netherlands Court of Audit, assistant auditor

Carried out operational audits and financial efficiency audits at the ministry of Defence.

 

September 1973 – June 1975: Moret & Limperg (now Ernst & Young), assistant auditor

 

Offsite  |  Oosteinderweg 399  |  1432 BH  Aalsmeer  |  Tel.: 0297 329974  |  Fax: 084 7194652  |  info@offsite.nl  |  www.offsite.nl